Ai transport gratuit la cumpărături de peste 1500 lei, online și în magazine, până pe 25 septembrie. Consultă aici regulamentul campaniei.

Brico Dépôt semnează Carta Diversității

București, 19 mai 2022: Brico Dépôt semnează Carta Diversității, luându-și astfel un angajament public de a promova și implementa practici în spiritul valorilor companiei, care susțin diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea. Aderarea la această inițiativă reprezintă o reafirmare a misiunii interne de a menține și încuraja un mediu organizațional sănătos, care are la bază principii precum respectul reciproc, echitatea și valorizarea diferențelor individuale.

Cultura noastră organizațională promovează echitatea, diversitatea și incluziunea, iar echipa de leadership își asumă susținerea unei conversații deschise. Astăzi, ne luăm și un angajament public în acest sens, semnând Carta Diversității. În calitate de companie responsabilă, vom continua să asigurăm un spațiu de lucru incluziv, cu oportunități egale pentru toată echipa, și să promovăm diversitatea și egalitatea de șanse, conștienți fiind că astfel contribuim la o societate și un viitor mai bune pentru fiecare individ”, a declarat Adela Smeu, CEO, Brico Dépôt România.

Prin semnarea Cartei Diversităţii, Brico Dépôt se angajează public să sprijine, să protejeze și să dezvolte diversitatea în cadrul companiei, prin integrarea principiilor non-discriminării şi a egalității de şanse în procesele decizionale şi în strategia de resurse umane.

Ca parte a unui grup internațional, având o rețea la nivel național și un business complex, diversitatea de gen, etnie, naționalitate sau religie este implicită în Brico, dar am încurajat și suntem mândri că avem în rândul nostru diversitatea sub toate formele ei. De altfel, promovăm o cultură în care aceasta este valorizată, înțelegând că diferențele dintre noi ne fac mai buni, la nivel de organizație, și ne îmbogățesc la nivel personal. Strategia noastră de resurse umane are la bază dezvoltarea unui mediu de lucru în care fiecare coleg își poate valorifica potențialul. Ne încurajăm și susținem colegii să crească frumos și să facă performanță, luându-ne angajamentul ferm de a ne asigura că sunt tratați echitabil și că le sunt respectate opiniile și experiențele”, a adăugat Cristina Uleșan, Director HR, Brico Dépôt România.

Carta Diversităţii este un proiect ce vizează promoarea diversității, a non-discriminării, incluziunii și egalității de șanse la locul de muncă. Carte ale Diversității există în 26 de țări din Uniunea Europeană și reunesc companii, organizaţii non-profit şi autorităţi. Prin aderarea la Carta Diversităţii, semnatarii îşi asumă să pună în aplicare sau să-și extindă angajamentul în managementul diversității dincolo de rigorile și obligațiile legale.

 

Despre Brico Dépôt

Brico Dépôt România, parte din grupul Kingfisher, a intrat pe piața din România în 2013, după achiziția lanțului de magazine Bricostore. În urma achiziției Praktiker din 2017, Brico Depôt devine al doilea jucător de pe piața DIY din România, cu 35 de magazine și 2500 de angajați. Credem că fiecare dintre noi trebuie să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca reamenajarea locuinţei să fie accesibilă tuturor. Astfel, oferim clienților noștri produsele și accesoriile de care au nevoie pentru construcția sau reamenajarea casei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: www.bricodepot.ro și pagina de Facebook Brico Dépôt România.

 

Despre Carta Diversității din România

Carta Diversității din România este o inițiativă care reunește la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și care propune semnatarilor săi o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității. Carta Diversității are 165 de semnatari, acoperind cca. 220.000 de angajați care și-au asumat public principiile Cartei. Detalii despre aderare și programele Cartei la www.cartadiversitatii.ro.


Brico Dépôt signs the Diversity Charter

Bucharest, May 19th, 2022: Brico Dépôt signs the Diversity Charter, thus making a public commitment to promote and implement practices in the spirit of the company's values, which support diversity, equal opportunities and inclusion. Adhering to this initiative is a reaffirmation of the internal mission to maintain and encourage a healthy organisational environment, based on principles such as mutual respect, fairness and valuing individual differences.

"Our organizational culture promotes equity, diversity and inclusion, and the leadership team is committed to promoting an open conversation. Today, we are also making a public commitment to this by signing the Diversity Charter. As a responsible company, we will continue to ensure an inclusive workspace with equal opportunities for the whole team, and to promote diversity, aware that in this way we contribute to a better society and future for each individual”, said Adela Smeu, CEO, Brico Dépôt România.

By signing the Diversity Charter, Brico Dépôt is publicly committed to supporting, protecting and developing diversity within the company by integrating the principles of non-discrimination and equal opportunities into the decision-making processes and the human resources strategy.

As part of an international group, with a nationwide network and a complex business, the diversity of gender, ethnicity, nationality or religion is implicit in Brico, but we have encouraged and are proud to have diversity among us in all its forms. In fact, we promote a culture in which diversity is valued, understanding that the differences between us make us better, at organizational level, and enrich us on a personal level. Our human resources strategy is based on the development of a working environment in which each colleague can realize their potential. We encourage and support our colleagues to grow and perform, making a firm commitment to ensuring that they are treated fairly and that their opinions and backgrounds are respected”, added Cristina Uleșan, HR Director of Brico Dépôt Romania.

The Diversity Charter is a project aimed at promoting diversity, non-discrimination, inclusion and equal opportunities in the workplace. Diversity Charters are present in 26 European Union countries and they bring together companies, non-profit organisations and authorities. By adhering to the Diversity Charter, signatories undertake to implement or extend their commitment to diversity management beyond the rigors and legal requirements.

 

About Brico Dépôt

Brico Dépôt Romania, part of the Kingfisher group, entered the Romanian market in 2013, after acquiring the Bricostore chain of stores. Following the acquisition of Praktiker in 2017, Brico Depôt becomes the second player on the DIY market in Romania, with 35 stores and 2,500 employees. We believe that each of us must have a home in which to feel good, and our goal is to make the redevelopment of the home accessible to all. Thus, we offer our customers the products and accessories they need for the construction or remodeling of the house.

For more information, please visit: www.bricodepot.ro and the Brico Dépôt Romania Facebook page.

 

About the Diversity Charter in Romania

The Diversity Charter in Romania is an initiative that brings together at the same table interested groups of the most diverse, and which proposes to its signatories a collaborative platform for action, debate and exchange of good practices around diversity management. The Diversity Charter has 165 signatories, covering about 220,000 employees who have publicly assumed the principles of the Charter. Details about accession and the programmes of the Charter at www.cartadiversitatii.ro.

 

Copyright ©️ 2024 Brico Dépôt România, Reg. Com. J40/9990/2001, CUI: RO14328360